پارچه
,

تعریف پارچه

/
  اصولا به یک سطح به وجود آمده و تشکیل شده از نخها و…